สถิตย์พนาวงศ์ เลิศชาย, and หามนตรี เชาวลิต. “การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินกระดาษเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (STUDY AND DEVELOPMENT PROPERTIES OF PAPERCLAY USE FOR POTTERY)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2, no. 3 (June 5, 2010): 38–45. Accessed December 5, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/896.