ศุภสุธีกุล อาจรี. “การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริก (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THERMOELECTRIC TECHNOLOGY)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2, no. 3 (June 5, 2010): 14–26. Accessed December 5, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/894.