นิรันตรัตน์ ชัยรัตน์. “นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2, no. 3 (June 5, 2010): 1–13. Accessed December 4, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/893.