เหลืองพุฒิกุลชัย จิราภา, แก่นเพิ่ม จงกล, and สรรพกิจจำนง กอบกุล. “การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (DEVELOPMENT OF LEARNING OBJECT ON SOLAR SYSTEM FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1, no. 2, July-December (February 15, 2010): 70–77. Accessed July 22, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/869.