อุดมศิลป์ เสถียรพงษ์, and ประเสริฐสรรพ์ พูนสุข. “การแยกน้ำมันและของแข็งออกจากน้ำทิ้งของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยวิธีการทางชีวภาพโดยใช้จุลินทรีย์และเอนไซม์ (SEPARATION OF OIL AND SOLIDS FROM PALM OIL MILL EFFLUENT BY BIOLOGICAL METHOD USING ENZYME AND MICROORGANISM)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 2 (February 15, 2010): 125–134. Accessed December 7, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/867.