ศรีหล่มสัก สุธรรม, กมลอินทร์ อ่อนลมี, เพริศแก้ว ธิดารัตน์, and ภูมลี กฤษดา. “ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 2 (February 15, 2010): 111–124. Accessed December 4, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/866.