ตระการพฤกษ์ วิมลรัตน์, and สุกแก้ว ชาญศักดิ์. “NANOSIZE NiO/MgO/ZrO2 COMPOSITES PREPARED BY CITRIC ACID/ETHYLENE GLYCOL METHOD”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1, no. 2, July-December (February 15, 2010): 102–110. Accessed June 12, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/865.