โบว์พัฒนากุล ตะวัน, and ภัทรไพบูลย์ชัย อรสา. “ผลของกาวพอลิยูริเทนต่อสมบัติการยึดติดระหว่างยางวัลคาไนซ์และหนังสังเคราะห์ (THE EFFECT OF POLYURETHANE ADHESIVE FOR ADHESION PROPERTY OF VULCANIZED RUBBER AND SYNTHETIC LEATHER)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 2 (February 15, 2010): 92–101. Accessed November 29, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/864.