พัชรเมธา ตระกูลพันธ์. “การพัฒนางานออกแบบหัตถกรรมจากกรรมวิธีการทำเครื่องเขิน (THE DEVELOPMENT OF CRAFT FROM LACQUER WARE PRODUCTION PROCESS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 2 (February 15, 2010): 78–91. Accessed December 2, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/863.