บัวแก้ว กุศลิน, ทองประสิทธิ์ ชาญชัย, and เหสกุล พัชรินทร์. “การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 2 (February 15, 2010): 60–69. Accessed December 7, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/861.