ญาณะชัย กัญจนี, คูหาเปรมะ ธีรวุฒิ, and วายุภักตร์ พวงมุกดา. “การศึกษาการลดภาระความร้อน จากอุปกรณ์กันแดดภายนอกอาคารในพื้นที่หน้าต่างกระจกเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ: กรณีศึกษาห้องสมุด ชั้นสอง อาคารสันทนาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 2 (February 15, 2010): 40–59. Accessed December 7, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/860.