ชายเกตุ สิริมนต์, and หาญรุ่งโรจน์ ตลับพร. “ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1, no. 2, July-December (February 15, 2010): 30–39. Accessed June 12, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/859.