น้อยบางยาง ชาญณรงค์. “การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 2 (February 15, 2010): 15–29. Accessed December 2, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/858.