อุดมเพทายกุล มนตรี. “การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1, no. 2, July-December (February 15, 2010): 6–14. Accessed July 25, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/857.