ยกส้าน สุทัศน์. “คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1, no. 2, July-December (February 15, 2010): 1–5. Accessed June 15, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/856.