ยกส้าน สุทัศน์. “คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 2 (February 15, 2010): 1–5. Accessed December 2, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/856.