สิริรัฐวรรณ จรินรัตน์. “การรักษาโรคอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับโดยการผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรบนและล่างมาทางด้านหน้า (MAXILLOMANDIBULAR ADVANCEMENT SURGERY: A REVIEW TREATMENT OF SEVERE OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8, no. 16, July-December (January 25, 2017): 87–97. Accessed June 21, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8359.