เกิดทรัพย์ ปรมาภรณ์. “การปรับตัวในสภาวะกรดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ Lactobacillus (ACID STRESS RESPONSES OF PROBIOTIC LACTOBACILLUS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 8, no. 16 (January 25, 2017): 70–86. Accessed December 2, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8358.