ทองกำเหนิด อัญชลี. “การศึกษาเปรียบเทียบการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาโดยใช้วิธีการทางพาราเมตริกและนอนพาราเมตริก (NONPARAMETRIC AND PARAMETRIC FORECASTING IN TIME SERIES DATA : A COMPARATIVE STUDY)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8, no. 16, July-December (January 25, 2017): 55–69. Accessed July 22, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8357.