ขาวหิต เสถียรพงษ์, and จันทร์แก้ว เกษม. “วงจรสืบพันธุ์ของหอยตลับ (Meretrix Casta, Chemnitz, 1782) บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมผักเบี้ย: โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 8, no. 16 (January 25, 2017): 38–54. Accessed December 4, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8356.