มีประพันธ์ ศุภรัตน์, and อระวีพร อัชฌา. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับการแจกแจงปรกติชุดคำสั่งนอร์เทสต์ในโปรแกรมอาร์ (AN EFFICIENCY COMPARISON OF TEST STATISTIC FOR NORMAL DISTRIBUTION OF NORTEST PACKAGE IN R PROGRAM)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 8, no. 16 (January 25, 2017): 27–37. Accessed November 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8355.