มีประพันธ์ ศุภรัตน์, and อระวีพร อัชฌา. “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับการแจกแจงปรกติชุดคำสั่งนอร์เทสต์ในโปรแกรมอาร์ (AN EFFICIENCY COMPARISON OF TEST STATISTIC FOR NORMAL DISTRIBUTION OF NORTEST PACKAGE IN R PROGRAM)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8, no. 16, July-December (January 25, 2017): 27–37. Accessed July 25, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8355.