ดาจันทา เกตุการ, and ร้องคำ หทัยทิพย์. “ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การสร้างสารพิษและรงควัตถุของราโมแนสคัสที่คัดแยกจากอังคัก (MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC, MYCOTOXIN AND PIGMENT PRODUCTIONS OF MONASCUS SP. ISOLATED FROM ANGKAK (RED YEAST RICE))”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8, no. 16, July-December (January 25, 2017): 13–26. Accessed July 21, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8354.