ทองแสง ศิรินทร, เผือกแก้ว ไชยยา, and ธราพร วิริยา. “อิทธิพลของระบบวัลคาไนเซชั่นที่มีต่อสมบัติทางกล ความเสียดทานและการสึกหรอของยางที่เติมอนุภาคเฮ็กซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ (INFLUENCE OF VULCANIZATION SYSTEMS ON MECHANICAL, FRICTION AND WEAR PROPERTIES OF RUBBER FILLED WITH HEXAGONAL BORONNITRIDE PARTICLES)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 8, no. 16 (January 25, 2017): 1–12. Accessed November 29, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8351.