ม่วงรัตน์ รัตนา, ถ้ำทอง พงศธร, and หลวงพันธ์ จรัสศรี. “การสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายที่สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤติ (TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS EXTRACTION FROM KLUAI HOM THONG PEELS USING SUBCRITICAL SOLVENT EXTRACTION TECHNIQUE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8, no. 15, January-June (January 29, 2016): 54–65. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/7381.