สหัสเนตร วรวุฒิ, and วิมลจิตต์ สุวิทย์. “ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 1 (May 25, 2009): 100–108. Accessed November 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/489.