ตั้งจิตสิตเจริญ สมเกียรติ. “การออกแบบด้ามเครื่องมือตัดแบบสั่นสองทิศทางสำหรับเครื่องกลึงซีเอ็นซี (DESIGN OF TWO-DIRECTION VIBRATION CUTTING TOOL HOLDER FOR CONVENTIONAL CNC TURNING MACHINE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 1 (May 25, 2009): 83–99. Accessed December 5, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/488.