อุษณาวรงค์ สกุลรัตน์, and มองเพ็ชร สุปริณญา. “ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 1 (May 25, 2009): 76–82. Accessed November 29, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/487.