สุขสดใส หทัยทิพย์, ลงยันต์ ศิวาพร, รักประทานพร สมบัติ, สิทธิกรกุล วีระวรรณ, ชัยวิสุทธางกูร ปรินทร์, and สิทธิกรกุล ไพศาล. “การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Aeromonas Caviae (PRODUCTION OF MONOCLONAL ANTIBODIES SPECIFIC TO AEROMONAS CAVIAE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1, no. 1, January-June (May 25, 2009): 66–75. Accessed June 21, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/486.