เลี้ยงพานิชย์ ศันสนีย์. “เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 1 (May 25, 2009): 54–65. Accessed November 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/485.