ขามประโคน วันดี, and ม่วงไทย พรพิมล. “การเกิดสีดำคล้ำในซีอิ๊วที่ได้จากถั่วเหลืองและถั่วมะแฮะ (BROWNING IN SOY SAUCE FERMENTEM FROM SOYBEAN AND PIGEON PEAS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 1 (May 25, 2009): 46–53. Accessed November 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/484.