ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ภาวิณีย์, and Lawrence H. Mair. “อิทธิพลของความล้าต่อการยึดติดระหว่างวัสดุบูรณะฟันเซรามิกชนิดเฟลสปาติกและผิวเคลือบฟันธรรมชาติของมนุษย์ (THE INFLUENCE OF FATIGUE IN RESIN-BONDED CERAMIC/ENAMEL BONDS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 1 (May 25, 2009): 34–45. Accessed November 30, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/483.