บูรณธิติ ทวีภัทร์. “การศึกษาเปรียบเทียบเชิงตัวเลขของจุดน่าจะเป็นที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (A NUMERICAL COMPARATIVE STUDY ON MOST PROBABLE POINT FOR RELIABILITY ANALYSIS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 1 (January 31, 2009): 26–33. Accessed December 2, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/480.