ชัยรัตนาวรรณ ขนิษฐา. “การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ (ADSORPTION OF DYES IN TEXTILE WASTEWATER BY BIOLOGICAL SLUDGE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 1 (January 31, 2009): 7–25. Accessed November 29, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/479.