ชัยรัตนาวรรณ ขนิษฐา. “การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ (ADSORPTION OF DYES IN TEXTILE WASTEWATER BY BIOLOGICAL SLUDGE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1, no. 1, January-June (January 31, 2009): 7–25. Accessed May 21, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/479.