ตั้งเจริญ วิรุณ. “การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 1, no. 1 (May 21, 2009): 1–6. Accessed December 2, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/477.