ตันติสถิระพงษ์ สุชาดา, and เสนะวงศ์ วงศ์วิทย์. “วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2, no. supplement 1, January (October 2, 2012): 136–141. Accessed June 13, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2744.