ตันติสถิระพงษ์ สุชาดา, and เสนะวงศ์ วงศ์วิทย์. “วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2 (October 2, 2012): 136–141. Accessed December 4, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2744.