เชาวนลิขิต อรุษา. “การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3, no. 6, July-December (December 14, 2011): 26–36. Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1826.