เลียวกิตติกุล ดวงกมล, ชัยวิรัตนะ วิภาวี, หาญพานิชเจริญ มานิตา, and อารมย์ดี ฉันทนา. “การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก (FORMULATION OF CREAM CONTAINING EXTRACT FROM CENTELLA ASIATICA)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 2, no. 4 (April 27, 2011): 39–53. Accessed June 3, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1404.