ศรียาภัย พร้อมจิต, สร้อยอัมพรกุล รุ่งทิพย์, คงสาคร นฤมล, ทวีโชติภัทร์ มาลัย, สุขุมศิริชาติ วาสนา, and บุษราคัมตระกูล ภนารี. “ระดับของนิวโรโทรฟิกแฟคเตอร์จากสมองในซีรั่มกับระดับไขมันในซีรั่มและการรู้คิดของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์คนไทย (SERUM BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR, SERUM LIPIDS AND COGNITION IN THAI PATIENTS WITH ALZHEIMER DISEASE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 12, no. 24 (December 31, 2020): 62–75. Accessed March 23, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/13159.