สายหยุดทอง ชาญวิทย์, and แย้มสาย ณัฐวดี. “การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 11, no. 22 (December 27, 2019): 35–41. Accessed December 2, 2023. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/12112.