หนองเต่าดำ สินี, ชัยรัตน์ ภัทรกันย์, เจริญผล วนิดา, and ศิริวงศ์วิไลชาติ ประสงค์. “ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน(THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11, no. 21, January-June (June 25, 2019): 193–203. Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/11434.