บทความวิจัย ใบนำส่ง. “ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10, no. 20, July-December (December 30, 2018): 170. Accessed June 12, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10879.