บทความวิจัย รูปแบบการจัดพิมพ์. “รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10, no. 19, January-June (August 20, 2018): 191. Accessed June 12, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10509.