ทองสุก สุรกิจ, and เง่าพิทักษ์กุล อรรถพล. “การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (PERFORMANCE AND ECONOMIC ANALYSIS ON ROOFTOP PV SYSTEM)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10, no. 19, January-June (August 20, 2018): 157–169. Accessed May 23, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10505.