เองสมบุญ ณัฐวดี, ธนธรวงศ์ พรสวรรค์, and นิมมานนท์ วนิดา. “การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10, no. 19, January-June (August 17, 2018): 31–49. Accessed June 22, 2024. https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10490.