เชาวนลิขิต อ., มิ่งเมือง อ., กิจบรรลือวิทย์ ธ., and ชลดำรงกุล น. “ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 2, no. 3, January-June, June 2010, pp. 99-107, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/901.