ชูโชติสกุลเลิศ อ., and จันทรศิริ จ. “การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 2, no. 3, June 2010, pp. 89-98, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/900.