วงศ์บุญหนัก ส., and พันธ์คงอติศักดิ์ จ. “การพัฒนาเว็บเพจเพื่อการศึกษา เรื่อง ทฤษฎีอะตอมและคุณสมบัติของสารสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (A DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL WEB PAGES ON ‘ATOMIC THEORIES AND PROPERTIES OF SUBSTANCES’ FOR THE STUDENTS OF FORTH KEY STAGE)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, vol. 2, no. 3, January-June, June 2010, pp. 46-63, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/897.