สถิตย์พนาวงศ์ เ., and หามนตรี เ. “การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินกระดาษเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (STUDY AND DEVELOPMENT PROPERTIES OF PAPERCLAY USE FOR POTTERY)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 2, no. 3, June 2010, pp. 38-45, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/896.