ศุภสุธีกุล อ. “การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริก (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THERMOELECTRIC TECHNOLOGY)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 2, no. 3, June 2010, pp. 14-26, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/894.