นิรันตรัตน์ ช. “นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 2, no. 3, June 2010, pp. 1-13, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/893.