เหลืองพุฒิกุลชัย จ., แก่นเพิ่ม จ., and สรรพกิจจำนง ก. “การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (DEVELOPMENT OF LEARNING OBJECT ON SOLAR SYSTEM FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS)”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), vol. 1, no. 2, Feb. 2010, pp. 70-77, https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/869.